ទម្រាំទទួលបានជយលាភីលេខ១ ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងអន្ដរជាតិ លី មួយលាង ឆ្លងកាត់បេក្ខនារីខ្លាំងៗជាង ២,០០០នាក់
sh bet: