រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំខាងក្នុង ឯក្រសួងធនធានទឹក រៀបចំខាងក្រៅ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់