ក្រុមហ៊ុន២ គ្រោង​បើករោងចក្រ EV នៅកម្ពុជា ស្របពេលរាជរដ្ឋាភិបាល​កំណត់គោលដៅ​ ឆ្នាំ២០៣០ សម្រេចបាន​ការចុះ...